သင္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား အသြင္ေျပာင္းလဲေပးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ သင္တန္းမ်ား

ပါဝင္ပတ္သက္ရလြယ္ကူျပီး စြမ္းအင္ထက္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမင့္မားေသာ လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ႏိုင္သလို၊ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္သင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေလ့လာသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳထားျပီးျဖစ္ေသာ  အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား အသံုးခ်လိုက္ပါ

Dale Carnegie Logo

Free Webinars & Resources

Dale Carnegie has developed a workshop for everyone to manage stress, including making its popular on-demand webinar, “Handling Stress and Supporting Resilience in Times of Crisis,” free online. Anyone can view the webinar by registering at this link

View now

A wide range of course topics for every skill level

We offer a variety of courses under each of these 6 core topics, designed to expand and sharpen your skills for a more successful career.